Regulamin

Regulamin świadczenia usług

AquaCar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

DEFINICJE

 1. Spółka – AquaCar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 80G, 62-002 Swarzędz, NIP 7773244966, REGON 360508478, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 537734,
 2. Usługi – usługi czyszczenia, konserwacji i naprawy świadczone przez Spółkę, objęte jej przedmiotem działalności gospodarczej ujawnionym we właściwym rejestrze sądowym,
 3. Produkt – wybrany przez Klienta typ Usług świadczonych przez Spółkę,
 4. Klient –osoba mająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu Usług, świadczonych przez Spółkę,
 5. Oferta – aktualne zestawienie Produktów oferowanych przez Spółkę
 6. Cennik Usług – zestawienie cen brutto Produktów oferowanych przez Spółkę
 7. Miejsce wykonania Usługi- miejsce realizacji usługi podane przez Klienta w Formularzu Ofertowym
 8. Formularz Zamówienia – szczegółowe dane dotyczące zamawianego Produktu podane przez Klienta w trakcie rejestrowanej rozmowy telefonicznej z konsultantem Spółki albo w formularzu zamówienia dostępnym pod wskazanym adresem WWW Spółki
 9. Umowa o świadczenie usług – umowa o wykonanie Usług zawierana przez Klienta ze Spółką

 1.

Zasady ogólne

 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym czyszczeniu oraz konserwacji pojazdów i maszyn, przestrzeni mieszkalnych oraz użytkowych wraz z ich wyposażeniem.
 2. Miejscem świadczenia Usług jest teren Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Oferta usług świadczonych przez Spółkę kierowana jest do Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych.
 4. Spółka przyjmuje zamówienia na realizację Usług poprzez środki komunikacji pośredniej (telefon, Internet) a Usługi świadczone są w miejscu wskazanym przez Klienta
 5. Regulamin określa zasady świadczenia usług jednorazowych zakupionych przez Klientów z wykorzystaniem formy zawiera umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 6. Regulamin nie dotyczy usług świadczonych przez spółkę na podstawie umów handlowych zawieranych przez spółkę z pomięciem Formularza Zamówieniowego

 2.

Zakup Usług

 1. Procedura zakupu Usług opiera się na następujących po sobie etapach:
  1. Zamówienie usługi przez Klienta poprzez wybór Produktu oferowanego przez Spółkę
  2. Potwierdzenie przez Spółkę gotowości zrealizowania usługi w na warunkach zaproponowanych przez Klienta lub Spółkę
  3. Potwierdzenie przez Klienta przyjęcia usługi objętej zamówieniem potwierdzonym przez Spółkę
  4. Płatność za Usługę z góry albo po wykonaniu Usługi – w zależności od wybranego programu realizacji
 2.  Klient dokonuje zakupu usług korzystając z: infolinii Spółki dostępnej pod numerem tel: +48 61 639 60 80; +48 73 445 82 82
  1. Koszt połączenia zgodny z cennikiem usług operatora telefonicznego Klienta. Dla poprawy bezpieczeństwa Klienta rozmowy mogą być nagrywane.
  2. serwisu WWW Spółki dostępnego pod adresem www.aquacar.com.pl
 3.  W przypadku połączenia telefonicznego zamówienia usługi następuje poprzez podanie danych personalnych oraz
 4. adresowych Klienta oraz wybór produktu oferowanego przez Spółkę zgodnego z aktualną Ofertą i Cennikiem Usług.
 5. W przypadku zamówienia przy wykorzystaniu serwisu WWW Spółki zamówienie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego przez Spółkę.
 6. Po skutecznym złożeniu zamówienia przez Klienta, najpóźniej w czasie 1 godziny od złożenia zamówienia, Spółka przesyła Klientowi zwrotne potwierdzenie gotowości realizacji Usługi, w formie SMS lub e-mail, w zależności od typu potwierdzenia zażądanego przez Klienta przy zamówieniu Usługi, wraz z kompleksową informacją na temat cech oraz łącznej ceny zamówionych usług.
 7. Zakup usługi następuje poprzez:
  1. potwierdzenie przez Klienta gotowości zakupu usługi potwierdzonej wcześniej przez Spółkę oraz
  2. dokonaniu przez Klienta płatności za usługę w przypadku wyboru przez Klienta trybu „Płatność z góry”

 3.

Realizacja Usługi

 1. Realizacja usług odbywa się w miejscu wskazanym przez Klienta w Formularzu Zamówienia w czasie i na warunkach ustalonych przez Klienta ze Spółką, potwierdzonych przez Klienta
 2. Realizację usług poprzedza złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o świadomości sposobu i zasadach realizacji usług oraz zleceniu wykonania usług przez Klienta na jego własną odpowiedzialność.
 3. Realizacja usług odbywa się pod nadzorem Klienta.
 4. Po wykonaniu usługi Klient zobowiązany jest wypełnić protokół wykonania/odbioru usługi oraz dokonać płatności za usługę w przypadku wyboru trybu zapłaty za Usługę innego niż „Płatność z góry”.
 5. Klient ma możliwość zakupu dodatkowych usług, świadczonych przez Spółkę, przy okazji obecności przedstawiciela Spółki u Klienta na potrzeby realizacji usług objętych Formularzem Zamówienia. Zamówienie usługi następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia udostępnionego przez przedstawiciela Spółki
 6. Po wykonaniu/odbiorze usługi Klient otrzymuje paragon albo fakturę VAT w zależności od żądania objętego Formularzem Zamówienia.

 4.

Odpowiedzialność

 1. Klient korzysta z usług Spółki na własne ryzyko.
 2. Spółka nie odpowiada za niewłaściwy dobór przez Klienta Produktu do obiektu będącego przedmiotem usługi
 3. Wobec Klienta, z tytułu szkód wyrządzonych przy świadczeniu usług, Spółka odpowiada na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami ustawy Kodeks cywilny wyłącznie w sytuacji gdy szkoda wynika nieprawidłowo wykonanej usługi

 5.

Szczególne zasady realizacji Usług

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług po dokonaniu zakupu usługi, o którym mowa w ust. 2 Regulaminu
 2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od usług świadczonych przez Spółkę wyłącznie w stosunku do tej części, która nie była przedmiotem Formularza Zamówieniowego wypełnionego telefonicznie albo w wersji dostępnej na WWW Spółki,
 3. Odstąpienie dokonuje się poprzez pisemne oświadczenie złożone przedstawicielowi Spółki,
 4. W przypadku przerwania przez Klienta wykonywania usługi przez Spółkę i odstąpienia od umowy Klient płaci za część usługi już wykonane zgodnie z Cennikiem Usług
 5. Uwagi do usług wykonanych przez Spółkę podlegają zgłoszeniu przy pomocy Formularza szkody udostępnionego na stronie WWW Spółki lub w protokole sporządzonym przy obecności przedstawiciela Spółki
 6. Szczegóły dotyczące Usług oferowanych przez Spółkę znajdują się pod adresem internetowym www.aquacar.com.pl